ทีมงานวิทยาการ 
 3Dworkdesigns Traning Center
 
 
         ที่ปรึกษา Anurak (อ.เอ)
     EDUCATION :  ปริญญาตรี  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
                                    ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพลังงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
    EXPERIENCE :  วิทยากรอบรมอิสระ ด้านการออกแเครื่องกลและระบบอัตโนมัติ
                            วิทยากรอบรมอิสระ ด้านการจัดการพลังงาน
  CURRENT JOB :  อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
             SKILLS :  โปรแกรมทางด้านเขียนแบบเครื่องกล โยธา
                            โปรแกรมทดสอบและวิเคราะชิ้นงาน